منی

منی به مایعی غلیظی گفته می شود که از غدد تناسلی مرد به وسیله نزدیکی یا حتلام و یا استمنا بیرون می آید. خروج منی در زن و مرد تفاوت دارد و در مرد دارای سه نشانه زیر است:

1_همراه با شهوت است.

2_با جستن بیرون می آید.

3_بدن پس از آن سست می شود. اگر هیچ یک از این نشانه های سه گانه و یکی از آنها در آن نبود حکم به منی نمی شود. مگر آنکه از راه دیگری یقین به منی بودن پیدا شود.

در زن اگر خورج ترشحات همراه با شهوت (اوج لذت جنسی) باشد حکم به جنابت می شود و لازم نیست با جستن بیرون آید و بدن سست شود و اگر بدون شهوت باشد حکم به منی نمی شود مگر آنکه از راه دیگری یقن بودن به منی پیدا شود. هر رطوبت و ترشحی از بانوان بیرون آید لازم نیست برای آن غسل کنند بلکه بسیاری از این ترشحات که با اندک تحریک جنسی از آنان بیرون می آید منی نیست و پاک است.

جنابت

جنابت در اصل اسم مصدر از اجناب و به معنای دوری است و در اصطلاح به حالت نجاست باطنی گفته می شود که پس از آن نزدیکی یا خروج منی حاصل می شود. انسان جنب از آن جهت که بدون طهارت و غسل از نزدیک شدن به نماز منع و نهی گردیده جنب نامیده شده است. بطور کلی انسان به دوچیز جنب می شود یکی آمیزش جنسی به شرط دخول نسبت به مرد و زن{اگر چه منی بیرون نیایید} و دیگری بیرون آمدن منی درخواب باشد یا در بیداری کم باشد یا زیاد با شهوت باشد یا بی شهوت و با اختیار باشد یا بی اختیار هریک از دو مشخاصه یاد شده به تنهای باعث وجوب غسل جنابت گردد. بنابرین ممکن است مرد با زن نزدیکی کند و منی از او بیرون نیاید که در این صورت نیز بر هردوی آنان غسل واجب می شود.

احتلام

احتلام از واژه حلم و به معنای خواب دیدن با لذت جنسی است خواه این خواب باعث انزال منی شود یا نشود ولی در اصطلاح شرعی احتلام اخص از احتلام لغوی است به این معنا که هرگاه در خواب از شخص منی خارج شود شخص محتلم شده است در این صورت باید برای نماز غسل جنابت انجام دهد.

استبرا

استبرا در لغت به معنی پاکی خواستن است و در اصطلاح علمی گفته می شود که مرد بعد از بیرون آمدن بول انجام می دهد و کیفیت آن به ترتیب است که سه بار با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط  تا بیخ آلت بکشد و بعد با شست و انگشت ابهام زیر آلت گذاشته سه بار تا ختنه گاه بکشد و سپس سه بار سر آلت را فشار دهد. این عمل برای مرد مستحب است است و فایده اش آن است که اگر آب مشکوکی بعد از آن خارج شود پاگ است و وضو را هم باطل نمی کند اما اگر استبرا نکند و چنین ابی از او خارج شود باید وضو را اعاده کند و محل را بشوید.

 یک نوع استبرای دیگر نیز با نام استبرای از منی وجود دارد که با بول کردن حاصل می شود و فایده اش آن است که اگر اب مشکوکی  بعد از آن خارج شود و انسان نداند منی است یا یکی از اب های پاک غسل ندارد و اگر استبرا نکند و احتمال دهد ذرات منی در مجرا باقی بوده همراه بول یا رطوبت دیگری خارج شده باید دوباره غسل کند. برای بانوان استبرا وجود ندارد و اگر رطوبتی از آنان بیرون آید و در پاکی و در نجاست آن شک کنند پاک می باشد و وضو و غسل آنان را نیز باطل نمی کند.

استمنا

استمنا آن است که انسان با خود یا دیگری کاری کند که منی از او بیرون آید لازم نیست این عمل با وسیله ای انجام گیرد بلکه ممکن است با نگاه به عکس مبتذل یا فکر ملاعبه معاشقه یا نزدیکی با جنس مخالف نیز استمنا و خود ارضایی صورت گیرد. این عمل گناهی بزرگ و حرام است و در صورت خروج منی روزه شخص باطل و غسل جنابت بر او واجب می شود و اگر با این عمل منی بیرون نیاید هرچند شخص مرتکب گناه شده است ولی روز هاش باطل نیست و غسل هم ندارد.

استمنا کفاره ندارد ولی باید توبه کند و از این کار دست بردارد. اگر شخصی استمنا کرده نزد قاضی اقرار کند یا دو نفر عادل نزد قاضی شهادت بدهند قاضی او را تعزیر می کند یعنی به مقداری که مصلحت میداند به او تازیانه می زند البته در اینگونه موارد لازم نیست شخص به گناه خود اقرار کند و بر دیگران لازم نیست نزد قاضی آبروی او را ببرند.

مذی

مذی در اصل به معنای آبی است که از روزنه حوض بیرون میرود و در اصطلاح به آبی می گویند که بعد از ملاعبه و بازی کردن با همسر یا شخص دیگر از شخص بیرون می آید. این رطوبت در صورتی که مجرا آلوده به بول و منی نباشد پاک اسن

وذی

وذی در اصل از وذیه به معنای آب گرم گرفته شده است. و در اصطلاح به آبی می گویند که بعد از منی بیرون می آید. این رطوبت در صورتی که مجرا آلوده به بول و منی نباشد پاک است.

ودی

ودی دراصل به معنای جاری شدن آب و غیر آن است. و در اصطلاح به آبی می گویند که بعد از بول بیرون می آید و کمی سفید و چسبنده است. این رطوبت در صورتی که مجرا الوده به بول و منی نباشد پاک است.

عرق جنب از حرام

عرق کسی  که از طریق حرام جنب شود خواه به واسطه زنا باشد یا لواط و یا استمنا نجس نیست ولی بنابر احتنیاط با بدن یا لباسی که به آن آلوده شده نماز نخوانید

نوشته شده توسط .... در سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ ساعت 18:21 | لینک ثابت |